Áradások-figyelmeztetések

Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Bűnbánatra hívom e nemzedéket
 
2015. november 28. 
 
Az IÉI 30. évfordulója! 
 
Leányom, béke! Figyelj! Béke legyen veled! Hirdesd a békét ott, ahol nincs béke, a szeretetet ott, ahol gyűlölet van, az egységet ott, ahol megosztottság van. Ezekben az években kimondhatatlan szeretetemben szüntelenül arra hívtam az egész emberiséget, hogy imádkozzon, bánja meg bűneit, éljen szent életet. Eljöttem, hogy szívükre beszéljek. Fenyegetés nélkül, szeretettel jöttem, a ti nyelvezeteteket használva minden teremtménynek kinyilvánítottam vágyamat, hogy megmentselek gyalázatos tervedtől, nemzedék. Ismét felfedtem előttetek Szent Arcomat, hogy felragyogjon a ti teljes sötétségetekben, hogy szemléljetek engem, és miközben szemléltek, istenségem és teljes dicsőségem kisugárzása visszatükröződjön rajtatok. Ez a bennetek felragyogó fény akkor gyengéden megvilágosítana mindnyájatokat. 
Attól féltem, hogy csak nagyon kevesen fogják elfogadni Szavamat, és igazam lett. A Szavamat, mely minden világosságot és ismeretet felülmúl! Nemzedék, a lelki tudás megnyitja értelmeteket arra, hogy képesek legyetek megérteni a Szentírást és a szavaimat.  De hányan nem értik?  És hányan, még annál is többen, igyekeznek kétségbe vonni Üzeneteimet? Ezek az emberek csak a szemmel látható dolgokat fogadják el, és távol áll tőlük, hogy felismerjék azt, ami isteni… A Szentírás mondja: „A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered. Balgaságnak tartja, s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie. Noha a lelki ember mindent megítél, őt nem ítéli meg senki.”[1]
Amikor ezek az emberek meghalnak, és az Életbe vezető útra akarnak lépni, nem fognak látni engem. Bűneik és vétkeik fogják elítélni őket. A félelem angyalaival fogják szembe találni magukat, és leszárad csontjaikról a hús. 
Szívből jövő imáitokra van szükségem. Bűnbánatra hívom e nemzedéket. Az állandó gonosz gondolatok csak bukást hoznak sok nemzet számára, háborúba és az alvilágba sodorják őket. Sok közülük le fog égni, és sok várost és nemzetet ér szerencsétlenség, csapás csapást, szerencsétlenség szerencsétlenséget követ. Ó, nemzedék, ne játssz az életeddel! Hagyd abba a lázadást Szavam ellen!
Ismétlem, tisztítsd meg elmédet és szívedet bűnbánat által! Bánd meg bűneidet patakzó könnyek között! A hitehagyottaknak azonban, akik a kanyargós utakat követik, azzal kell majd szembesülniük, amit elvetettek. 
Most, Vassula, ünnepelj kedvesem, ünnepelj engem, a te Istenedet, mert új szentélyeket alapítottam szeretetben, újjáépítettem azokat a romokat![2] A Szentírásban meg van írva:
„Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.”[3]
Kiválasztottalak, felkentelek szent olajommal, hogy szent életet élj, hordozd Szavaimat és add tovább azokat mindenkinek. Mivel hűséges vagyok, megengedtem, hogy rám támaszkodj, hogy elmélyülj bennem, megengedtem, hogy udvaromban járj-kelj, és a Bölcsességtől tanulj. Légy hát ma boldog! Én olyan gyenge, hihetetlenül gyenge eszközöm, nem érted? Nem érted, milyen szenvedélyesen szeretem az ilyen gyengeséget? Nem érted, hogy ez mennyire gyönyörködtet engem? Gyengeséged megragadta hatalmamat és irgalmamat! 
Uram, Te, aki Alkotóm vagy, és aki megnyitottad fülemet, hogy teljesen méltatlanul halljam Tőled ezt a kinyilatkoztatást, és Te, aki oly szívesen fordítottál rám oly sok időt, köszönetet mondok Neked és dicsérlek Téged! És most, hogy ilyen sok év után azt kell látnunk, hogy egyre jobban felemésztődik a világ, rosszabb lett, mint valaha, a Föld mocskosabb lett, mint valaha, mert tönkretette a bűn, most arra várunk, hogy felemeljen minket a Te Kezed. Meddig kell még várnunk, hogy visszatérj hozzánk? 
Ajtótokban állok, ennyire közel! Nemsokára sok nemzetet fogok betölteni Dicsőségem ismeretével, őrszemként fogok állni őrtornyomban, mint egy zászló, és a gőgös nemzetek nem fognak látni engem, de akik szívében megpihenhetek, azok látni fognak engem. Mindenkire ki fogok áradni, és a gőgös szívűek úgy fognak szétszóródni, mint a rémült vadállatok. Sok ország meg fog semmisülni. Vassulám, áldozd nekem az idődet, és örvendeztesd meg szívemet semmiségeddel, mert ma többet fogok kiárasztani Igazságosságomból az emberiségre. És ők hamuban fognak hemperegni. Imádkozz, és bocsáss meg elnyomóidnak, csillapítsd izzó haragomat hitetlenségükkel szemben! A Szeretet mindazokhoz eljön az ő tökéletességében, akik elhatározzák, hogy követik törvényemet, és nekik nem kell félniük az ítélet napján. Azért írtam ezeket az üzeneteket kezed által, hogy e tanúságtétel közelebb vonja hozzám azokat, akik olvassák. E tanúságtétel az Örök Életbe vezet benneteket. Éljetek igaz életet bennem, a ti Istenetekben! Én, Jézus Krisztus, emlékeztetlek benneteket, hogy enyém lesz a végső győzelem. Leányom béke, a Szeretet szeret téged! IC 

[1] 1Kor. 2,14-15.

[2] Krisztus azokra a lelkekre gondol, akik el voltak veszve, de az IÉI üzenetek által rátaláltak Jézusra, aki életet adott nekik, miután bűnbánatot tartottak, ami átalakította életüket.

[3] Kol. 3,1-4.
Source: http://ichtys.hu/index.php/108-2015-november-28

http://ichtys.hu/index.php/108-2015-november-28

 

Engem úgy ismernek, mint az emberiség Tanítóját

2015.  november 30.
 
Uram! Te vagy lelkünk öröme,
szellemünk boldogsága,
testünk lámpása.
Dicsőség Neked Istenem, mindnyájunk Atyjának! 
 
Ó jöjj! Ne félj, szavaid megörvendeztettek engem. Bár természeted gyenge és tartózkodó, Szívem örvend.  Örömét leli szegénységedben, Vassulám. Minden látomás, melyet neked adtam, minden kinyilatkoztatás, melyet beléd leheltem, Bölcsességemtől származott. Nem bölcsektől vagy értelmes emberek okosságából, hanem az én Szentlelkemtől. 
Csak múljék el ez az év, és meglátod, micsoda nyögést és jajgatást fog learatni ez a nemzedék, és mekkora pánik lesz! Nemzedéked olyan terveket hajt végre, melyek nem az enyémek, ezek bűnt bűnre halmoznak, halálos bűnöket. Írd: 
Ma is leszállok hozzátok, mint Noé napjaiban, hogy figyelmeztessem nemzedéketeket. Amikor a rájuk váró áradásra figyelmeztettem őket, nem hittek nekem. Ma, Vassula, úgy megrendítem a mennyet, mint még soha eddig a történelem folyamán, hogy bűnbánatra figyelmeztessem a nemzeteket, de ez a nemzedék elnyomók fiaitól származik, azoktól, akik elnyomták Figyelmeztetéseimet. Elfolytották Szavaimat, hogy ne tudjanak elterjedni, és ne hallja meg őket senki. A gonoszság zsarnokai! 
Leányom! Mekkora szenvedést okoz nekem azt látni, hogy még milyen sokan mély álmukat alusszák! Kezdettől fogva, a neked adott kinyilatkoztatásom hajnalától, mindenkit arra kértem, hogy forduljon vissza hozzám, és éljen szent életet! Szent életet éljen, szeressen engem, és szeressék egymást. Ez volt az alap üzenetem e nemzedék számára, kezdettől fogva azt hallottad, hogy szeretnetek kell egymást. 
Bizony mondom nektek, ha nem sarjad ki szívetekben a szeretet, élő holttestek vagytok! 
És most Vassula, pihentesd meg fejedet Szívemen, és ne feledd Szavaimat, hogy én, Jézus, aki egykor elhívott téged, most újra hív… újra igent mond neked! Feltétel nélküli szeretettel szeretlek téged. Atyám és én téged választottunk. Eljöttünk hozzád, hogy megmentsünk, és áldásainkkal borítsunk be téged, hogy az erények ösvényére lépj, és otthonra találj bennünk, és mi tebenned. Nézz csak magadba, vesd egybe mindazt a tudást, amit belőlünk merített a lelked, hogy felismerd mindazt a kegyelmet, melyet azért kaptál, mert elfogadtad hívásunkat, és megörökölted Királyságunkat. Egy megtört és gyenge szívre volt szükségünk csupán, hogy beletöltsük útmutatásainkat, és egybekeljünk vele bensőségességünkben… 
Atyám és én a te személyes Tanítód lettünk. Engem úgy ismernek, mint az emberiség Tanítóját.[1] Légy áldott hát, amiért megtanítottam neked a Törvényemet, és amiért átadtam neked a Békénket, ezért ne érezd magad soha elhagyottnak! Szeretetünkben felkentünk téged. Te a mi gyermekünk vagy, aki bennünk növekedett. Megerősítettünk, és örömünket leltük semmiségedben. 
Énekem a jóságról és az igazságról szól. Énekem mindenkié, melyet az örökkévalóságig kell énekelnetek. Mindig örömteli dalokkal jöjj jelenlétembe! Szeretettel koronázz engem, és ne engedd, hogy az ellenség gyökerestől kitépje a belém vetett alapodat! Mindig válaszolok imáidra, és megadom, ami a legjobb neked. Mindig több táplálékot küldök neked, mint amennyit el tudsz fogyasztani! Hívj, amikor csak akarsz, Vassulám! Harminc éve tartó fáradozásodat megjutalmazom majd, és azokét is, akik ugyanezen Igazság ügyén munkálkodtak. A menny nem felejt. Minden számít, amit érdekemben szeretettel tesztek. Nem vagytok egyedül! A Szeretet mindig közel van hozzád… IC

[1] Utána hallottam: par excellence, aminek jelentése - mindenekfelett való
Source: http://ichtys.hu/index.php/109-2015-november-30


http://ichtys.hu/index.php/109-2015-november-30


Azért jöttem hozzád, hogy elmondjam, mit kívánok Egyházamtól

 

2015. december 13.

 

Uram, ne vedd figyelembe gyengeségemet és nyomorúságomat,
csak a szeretetet, amit irántad ébresztettél a szívemben.
 
Ó szelíd és alázatos Uram,
Te mennyei udvaraidba vittél engem
és meghívtál gazdag lakomádra.
Égi Mannával tápláltál és
kimondhatatlan Szereteteddel
megkoronáztad oly szegény lelkemet.
Benéztél szívem ablakán,
hogy tekinteteddel virágba borítsd
és meggyógyítsd annak minden zegzugát.
Szavaid megigézték szívemet
és arra késztették lelkemet,
hogy így kiáltsak fel:
 
’Az Úr az Ő könyörületében újjászült engem, hogy tiszta mirhát csepegtessen ajkamról, hogy tiszteljem és dicsérjem Őt, és Neki énekeljek…’
 
És én kedvesem, zafírokkal koronáztam lelkedet. Időnként kisajátítottalak, hogy csak az enyém légy. Ó, igen! Neked nem kell máshol barátságokat keresned, nem elég neked az én világosságom? Mi szükséged van evilági törődésre?  Sok olyan dologtól elválasztottalak, melyek zavartak engem, bár időnként akaratlanul ugyan, de küzdöttél azért, hogy folytathasd ezeket, mert a tested gyenge, de én, a te Királyod és Istened, legyőztem vágyaidat, melyek elbűvöltek téged.  Magamnak akarom az én edényemet, azt akarom, hogy edényem tiszta legyen, azt akarom, hogy edényem minden jónak az esszenciáját hordozza!
 
Saját érdekemben elűztem minden hanyagságot és más gyengeséget a lelkedből. Ezeket Lelkem adományaira cseréltem fel. Vassula, ha néhány elnyomód még mindig túl harsogónak tűnik, és meg vannak botránkozva a nyelvezetemen, sőt még ennél is jobban meg vannak botránkozva a választásomon, imádkozz értük, hogy ők is megkapják azt az örömet, amit a töredelmes szíveknek adok, amikor megnyitják szívüket, és befogadnak engem, elfogadják ezt az Üzenetet, mely megvilágosítja a szíveket, és közelebb vonzza őket hozzám. És amint helyreállítom e megkeményedett szíveket, helyreállítom teljességüket úgy, hogy magammal egyesítem őket és oly annyira elszegényedett lelküket. És miután gyökerestől kiírtom bűneiket, birtokba veszem őket. És ami egykor szennyes terület volt, most áldott, megtisztult és gyógyult lesz, minden gonosztól mentes! Ezek Bölcsességem útjai.
 
Virágom, légy olyan, mint a radar, hogy észre tudd venni, amikor a gonosz a hatósugaradba lép[1]! Legyél gyönyörű lélek!  Közelségem gyönyörűvé tudja tenni lelkedet, engedd, hogy elárasszam világosságommal, mely oly ragyogó fényt vet rád, hogy amikor téged látnak, engem látnak.  Egyesülésünk legyen tehát olyannyira teljes, hogy amikor kezedet mozdítod, kezed az én kezem legyen, a szemeid pedig az én szemem.
Tudja meg mindenki, aki még nem tudja, hogy senki sem illő, hogy közelemben, a ti Istenetek közelében legyen, de én, aki valamennyi teremtményem Vőlegénye vagyok, azt mondom, aki egyesül velem, menyasszonyommá válik, és igaz életet fog élni bennem. Én vagyok az Egyetlen, aki életet ad.
 
De én annyira jelentéktelen vagyok, és ez elképesztő, hogy Te nem csak rám néztél, hanem fel is fedted magadat előttem! Ennek a mai napig nem tudok a mélyébe hatolni, és nem tudom megérteni! Miként lehetséges, hogy a dicsőséges és örökkévaló Isten az Ő tündöklő ragyogásában rám tekintett, felfedte magát előttem, beszélt hozzám, és magához ölelt. Ez tényleg teljes oktalanság!
 
Ó, Vassula, én Atyád és Teremtőd vagyok, hát nem szerethetem a gyermekemet, akit én teremtettem? Te hozzám tartozol. Ti mindnyájan hozzám tartoztok! Én valóban bennetek vagyok, és ti énbennem. Szívem lelke, légy bizonyos afelől, hogy véghezviszem benned művemet, amely meghaladja képességedet.
 
Ne szűnj meg hát válaszolni hívásomra, és ne fáradj bele szeretet himnuszom írásába! Legyenek szavaim olyanok, mint a tűz, a szenvedély lángjai. Igen![2] Annak idején nem értetted meg, mire gondoltam, amikor azt mondtam, hogy szenvedélyesen fogsz szolgálni engem. A szenvedély őszinte megtérés után jön létre, beborít a szeretet lángjával, a szenvedély lángjával irántam, a ti Istenetek iránt, és azzal a vággyal, hogy megörvendeztessetek engem, és hogy érezzétek jelenlétemet. A szenvedély lángjai felmelegítik szíveteket, hogy rám, a ti Istenetekre szomjazzatok, és arra vágyjatok, hogy megismerjék Szent Nevemet. Szentlelkem által a szenvedély, mint a tűz, úgy ébreszti fel a vágyat, hogy egyedül az én akaratomat teljesítsétek, az én akaratomat, amely egykor arra kért téged, hogy újítsd meg Egyházamat, ékesítsd ismeretemmel, és egyesítsd.
 
Azért jöttem, hogy elmondjam, mit kívánok Egyházamtól. Isten vagyok, a Teremtő, és kijelentem nektek, hogy hatalmammal továbbra is meg fogom erősíteni ezt a virágot, melyet magamba oltottam, hogy senki se tudja gyökerestől kitépni, elfojtani vagy eltiporni, még akkor sem, ha ellenségem, az ördög, a leghevesebb hurrikánt támasztja ellene. Jól meggyökereztettelek Testemben, gyökereid szilárdak és jól tápláltak. Véremmel vannak átitatva, világosságommal megerősítve, és kezem védelmezi őket. Állandóan őrködni fogok feletted…
 
Engem, a méltatlant kimondhatatlan módon szeretsz, ezáltal akarod megmutatni feltétel nélküli Szereteted nagyságát, melyet az egész emberiség iránt érzel. Szereteted örömmel tölti el az ember szívét, atyai Szereteted arra készteti, hogy mindent feláldozzon a megváltás ügyéért.
 
Uram, a Téged dicsőítő szenvedély maradjon meg ereimben, és növekedjen bennem a mohó szomjúság, melyet azért keltettél a lelkemben, hogy ismertté tegyem Szent Nevedet!
 
Ezért legyél a Szeretetem és az Egység apostola! Maradj bennem, és én is benned maradok. Béke veled, add nekem mindig az idődet! IC
 
 

[1] Szeretem, amikor Jézus modern kifejezéseket használ, és Ő ezt tudja! Tudja, hogy ezzel mosolyra késztet, sőt meg is nevettet, ezért beszél így időnként, hogy kedvemre tegyen.

[2] Jézus arra emlékeztetett, hogy értsem meg végre, mire gondolt egykor az 1987. május 23-i üzenetben, amikor azt mondta: „Ha engem szolgálnál, semmi mást nem nyilvánítanék ki általad, mint szenvedélyt.” Mivel nem értettem, zavaromban csak megismételtem a szót: „szenvedélyt…”Erre Ő azt mondta: ” Igen, szenvedélyt…” Végre megértettem, igen, Ő szenvedélyesen szeret minket, és ha én Őt szolgálom, ezt a szenvedély tűzével, a Szeretet szenvedélyével teszem. Szenvedéllyel, hogy örömet szerezzek neki, hogy ismertté tegyem Szent Nevét, valamint az irántunk tanúsított végtelen Irgalmát és Szeretetét.
Source: http://ichtys.hu/index.php/116-2015-december-13


http://ichtys.hu/index.php/116-2015-december-13
 

 

Minden jó és nagylelkű szeretet cselekedet számít a szememben

 
2016. február 3.
 
Egek Ura, jólétünk Kezese, Te, aki fenntartás nélkül leszálltál az égből, hogy rendelkezéseidre és határozataidra emlékeztess minket, hogy jobban megtartsuk és kövessük Szavadat, taníts minket arra, hogy szabályaidnak engedelmeskedve Neked szenteljük magunkat. Mert ahogy Szavad feltárul előttünk, fényével beragyogja és megvilágosítja lelkünket, hogy képesek legyünk teljesen megérteni Téged.
Tudom, hogy nem vagy megelégedve teremtményeiddel.[1]

Ó, Vassula! Patakokban folynak a könnyeim, mert sokan figyelemre se méltatják szeretet törvényemet és irgalmam törvényét. Meddig kell még néznem, ahogy a gonosz legyőzi egyik nemzetet a másik után? Az egyetemes béke az, ami hiányzik.

Mondd, Uram, mit tehetek még? Támogass, és védelmezz, ahogy mindig is tetted, és hajtsd végre általam azt, amit akarsz!

Tarts ki, gyermekem, és a benned lévő buzgóság váljék izzó szenvedéllyé házamért, mely lángjával elborítva arra serkent téged, hogy félelem nélkül haladj előre, és mindenkit emlékeztess arra, hogy térjen meg, szüntelenül imádkozzon, és szeressen engem, a ti Isteneteket. Végül nagy lesz az én győzelmem.
Teljes lényemmel utánad vágyakozom, arra indítottad lelkemet, hogy mindig Veled kívánjak lenni. Akik nem ismernek Téged, nem szeretnek, nem vágyakoznak utánad, és nem bánják meg bűneiket. Miként lehetne őket megtéríteni?
Vassulám, születésétől fogva mindenki meg van hívva Istennek, az ő Teremtőjének látására! De kevesen követik az utat, amelyet nekik szántam. Ezért, ha elidegenednek tőlem, legnagyobb bánatomra és fájdalmamra, vajon hogyan ismernek és szeretnek meg engem? Én szüntelenül bűnbánatra hívom őket! A bűnbánat megtisztítja a szívüket és megszülethetnek bennem. Akkor egyesülök a lelkükkel, és elárasztom őket fénnyel. Hogyan lehetne megtéríteni őket, kérdezed. Elfelejtetted hogyan? Ugyan kérlek! Imával…szeretet cselekedetekkel, nagy jóvátételekkel, értük felajánlott áldozatos szeretettel! A rózsafüzérrel! És sok „kyrie eleison”-nal azért, hogy irgalmat gyakoroljak irántuk, mert kegyelmem által a megkeményedett szívük meglágyul ….
Kedves lélek, figyelj, te elbűvölsz engem, amikor bepillantok a szívedbe. Te, aki azzá váltál, amivé kegyelmem által akartam, hogy váljál! Imádkozz azokért, akik jobban szeretik a világ dicsőségét, ami elidegenítette őket tőlem. Ők félnek keresztemtől, mert keresztem az az eszköz, amely megdicsőített engem. Akik elutasítják, hogy átöleljék keresztemet, máris elválasztották magukat tőlem. Én egy vagyok a keresztemmel! Amint egyszer mondottam nektek: „ha engem átöleltek, a keresztemet is átölelitek”.
Uram! Én megesküdtem, hogy megtartom törvényedet. Mégis újíts meg engem mindig, amint azt Szavad megígérte!
Megteszem, mindig irányítani fogom lépteidet. Szeretetem meg fog vigasztalni, sohasem foglak megfosztani Szeretetemtől…. igen? Mondd!
Panaszkodni szeretnék, Uram. Noha sokan megtértek Üzeneted által, ők mégsem adni, hanem inkább kapni szeretnek, ahogy Te fogalmazol.[2] Annak idején azt mondtam: „Nagyobb boldogság adni, mit kapni…” (ApCsel 20,35), de ez nem valósul meg a gyakorlatban. Meg kell halnia az egojuknak! Nagyon kevesen vannak, akik szívesen adnak, akik segítenek ismertté tenni az Üzeneteidet, vagy akik segítenek a Beth Miriam házakban, de azért van néhány nagylelkű segítő.[3]
Minden jó és nagylelkű szeretet cselekedet számít az én szememben. Az én napomon minden lelket megítélek, feltárom összes cselekedetüket, és ami a szívükben van. Örömömet lelem azokban a lelkekben, akik nagyrabecsülést tanúsítanak irántam, és akik nem felejtkeznek meg arról, hogy imájuk mellett szeretet cselekedeteikkel is köszönetet mondjanak nekem.
Erről a tíz leprás jut eszembe, akiket meggyógyítottál, és akik közül csak egy ment vissza hozzád, hogy köszönetet mondjon neked, ugye?
Igen, a Szentírásban olvastad, hogy amikor útban voltam Jeruzsálem felé, tíz leprás várakozott rám. Odakiáltottak nekem, mivel betegségük miatt nem mertek túl közel jönni hozzám. Amikor megláttam őket, visszakiáltottam, hogy sietve menjenek el a papokhoz, és mutassák meg magukat. Szívük mélyén tudták, hogy útközben meg fognak gyógyulni. És amint elmentek, meg is gyógyultak. De egyikük sem törődött azzal, hogy visszajöjjön, és köszönetet mondjon nekem. Kivéve egyet, egy szamaritánust, aki kimutatta háláját, dicsőítette Istent, és leborult a lábaim elé…
Te nagylelkűen olyan sok ajándékot adsz az emberiségnek, amit nem méltányolnak. Te sohasem szűnsz meg adni, Szereteted nem tud várni. Olyan nagyszerű és magasztos, hogy leszállsz a Földre, és sokaknak nyíltan kinyilvánítod magad, nem keresztényeknek is, mert örökké lángol a Szíved, és nem tud várni – nem tudsz ellenállni!
Te mérhetetlenül nagylelkű vagy, még saját tanítványaid is csodálkoztak, miért teszel annyi jót és csodát a pogányoknak, a szamaritánusoknak, és mindenkinek. Meg voltak botránkozva, amiért bensőségesen és barátként bántál velük. Kérdőre vontak téged! Megkérdőjelezték a tekintélyedet! Kérlek, hadd válaszoljanak a Te jóságodra mindazok, akiket meggyógyítottál, akik csak rád számítanak.
Vassula, egy dicsőséges nemzet támad majd Keletről. Ez a nemzet dicsőíteni fog engem! Igen, valóban kinyilvánítottam magam nem keresztények számára is! Azért, hogy az emberek lássák, megismerjék, megjegyezzék és megértsék, hogy irgalmam végtelen és magasztos. Szeretetem végtelen! Azt mondom majd nekik: „Ne féljetek, mert én vagyok az Út, az Igazság és az Élet”. Azután megmutatom nekik dicsőségemet és ők áhítattal kérdezik majd tőlem: „Lehetek a tanúd?” És én ezt válaszolom nekik: „Igen, legyél a tanúm, aki kimutatja, mennyire örül ennek a találkozásnak.” Tehát Vassula, ne szomorítson el, amiért szerinted késleltetem a visszatérésemet. Légy türelmes, kicsim, egyetlen ország sem született meg egy nap alatt! Légy olyan, mint egy olajfa, mely az Udvaromban növekszik! Futásodnak nincs még vége… pihentesd meg lelkedet bennem, Istenedben! Nem vagy egyedül. Legyél egy velem! Mi ketten?
Igen, mi ketten.
Én, Jézus, megáldalak. IC

[1] Még nem fejeztem be a mondatot, amikor Jézus félbeszakított, és Ő beszélt

[2] Jézus átvette a szót, hogy elmondja azt, amit le akartam írni

[3] nem anyagiakra, hanem tettekre gondolok
Source: http://ichtys.hu/index.php/117-2016-februar-3

http://ichtys.hu/index.php/117-2016-februar-3

 

Egyesíteni fogom Keleti és Nyugati házamat

2016. február 9.
 
Uram, én Istenem, oly sokszor mondtad már nekünk, hogy Téged úgy ismernek, mint aki királyságokat dönt meg, városokat tesz a földdel egyenlővé, ha felkeltik haragodat, vagy ha akadályozzák, hogy átvonulj néped között. A legnagyobb tisztelettel adózva Szentségednek szeretném szóvá tenni, hogy most már több, mint 30 éve újra és újra azt mondod, hogy várjunk türelemmel a megváltásunkra és dicsőséged eljövetelére. Azt is mondod, hogy „egy ország sem született meg egy nap alatt” és hogy „egy város sem épült még fel egy nap alatt”. Ezekkel azt akarod kinyilvánítani, hogy várni kell, és nem szabad sietni. De 30 év alatt már bizonyára felépült volna egy város, és bizonyára egy ország lakosai is már 30 évesek lennének. Plusz a gyerekeik?
Vassula! Igazad van, ha türelmetlen vagy?
Egyre jobban növekszik a gonoszság, és üldöznek minket.
Vajon tűzben pusztítva elvegyem most a Föld lakói három harmadának az életét? Vagy inkább megkönyörüljek rajtuk?
Uram, látsz bármilyen erőfeszítést részünkről, hogy tartózkodunk a bűntől és hajlunk a bűnbánatra?
Visszatartom a haragomat,
egy cérnaszállal?
Nem, azon szívek miatt, akik buzgón imádkoznak a világ megtéréséért, és akik felajánlják nekem áldozatos szeretetüket. És akik követik vértől ázott lábam nyomait. Ezek a lelkek testestül-lelkestül, teljes valójukat odaszentelik testvéreik jólétének és megtérésének. Hamarosan meglátogatlak benneteket, de egy idő előtti ítélet senkinek sem válna javára. Tűz általi ítéletem azonban nincs már messze tőletek. Nem mondtam le végleg az ítéletemről! Szabad utat fogok engedni ítéletemnek. Tudod, Vassula, korlátolt az ember könyörülete, ugyanígy a türelme is, egyikük sem terjed túl saját énjén, az én könyörületem azonban minden élőre kiterjed. Bátorság! Türelem! Nem fognak darabokra tépni!
Uram, hozz békét a világnak, hozz egységet a Házadba és kiengesztelődést!
Figyelj rám! Szent Nevemért egyesíteni fogom Keleti és Nyugati házamat. Vajon nem ezt jövendöltem meg nektek?[1] Megmondtam, hogy tekintsétek magatokat áldottnak, mert Atyám hamarosan csodákat fog művelni, és titeket, akik az egységért fáradoztok, példátlan győzelemben fog részesíteni. Leányom, ez azok miatt lesz így, akik hűséges szívvel az egységért imádkoznak, igen! Megmondtam, hogy Isten jóindulata hamarosan meg fog mutatkozni…
Ebből kifolyólag falaim újra fel fognak épülni, állni fognak, mint egykor, te pedig Keleti házam kicsiny hajtása, állj biztosan a lábadon, légy olyan, mint egy gyémánt a koronámon. Senki sem lehet hűebb a szavához, mint én, Jézus Krisztus, aki az Igazság vagyok. Osztozz barátságomban, és ne légy olyan, mint egy fal kettőnk között! Gyönyörűséget lelek közelségedben. Jutalmazz meg vele, és folytasd hűségesen küldetésedet: emlékeztesd a nemzeteket túláradó szeretetemre, végtelen irgalmamra és gyengédségemre! Tégy tanúságot rólam..
Imádkozz, és szeress engem! Én, Jézus, mindened vagyok, amire szükséged van. IC

[1] 2015. június 2-i üzenet
Source: http://ichtys.hu/index.php/118-2016-februar-9

http://ichtys.hu/index.php/118-2016-februar-9


A napot és az órát egyedül Én tudom, a ti Istenetek

2016. február 13.

 

Az Én békémet adom neked. Lejegyeznéd Szavaimat?

Igen, Uram…

Nehéz meghajlítani ezt a nemzedéket. Bűneiktől legyengítve a Sátánba vetik bizalmukat, belé helyezik reményüket. Noha ott állok mindenki előtt, hogy lásson Engem, csak kevesen vesznek Rólam tudomást. Vezetőik kegyetlenné váltak, és sok nemzetre vár halál az ő kezük által. Mennyit sírtam már miattad, teremtés! Miattad, akinek élete most a halál felé tart. Amikor majd a levegőben kitörő lángnyelvek nyaldossák lakosaidat, meg fogom kérdezni ezt a nemzedéket: hol találsz menedéket? Kinél? A Sátánnál? Az egódban és saját magadban?

Elérkezett Igazságosságom ideje, küszöbön áll e hitetlen nemzedék megbüntetése. Rendelkezéseimet szó szerint végre fogom hajtani. Amikor mennydörgést fogtok hallani, fületekben az Én Hangom fog dübörögni, és visszhangozni fog a Föld végső határáig. Akkor a világ és mindenki, aki benne él, hallani fogja az Igazságosság Hangját: a gonosz sok nemzetre hoz majd halált… a pusztulás minden várost elér.

Hallottátok, hogy Jahve Angyala városokon és nemzeteken fog áthaladni és mindenkit bűnbánatra fog hívni? Ezek a dolgok fognak megtörténni az elkövetkezendő napokban.

Ezért ti, akik beléptetek Udvaraimba, és hisztek kijelentéseimben, imádkozzatok, és ne rettegjetek vagy féljetek, de ti, akik számtalan éven át gúnyoltátok kijelentéseimet nyelvetekkel támadva prófétáimat, ti vigyázzatok! Mert hazugságokkal igazoltátok hazugságaitokat, az Én Szavaimat pedig valójában a saját sírotokba temettétek. Igen, ti kiforgattátok Szavaimat. Bűneitek azonban szakadékot támasztottak közöttünk. Az Igazságosság most nem lesz visszatartva. Bizony mondom nektek, keserűek lesznek azok a napjaitok, amikor szembeszállok veletek… imádkozzatok, és ne engedjétek, hogy lecsukódjon szemetek, és elaludjatok!

Így imádkozzatok:

„Jahve, én Istenem, add, hogy eljusson hozzád az imám!

Halld meg irgalmadat és segítségedet kérő kiáltásunkat!

Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek Benned, én Istenem,

és nem bíznak abban sem, hogy hatalmadban áll megmenteni minket.

Ne oltsd ki napjaink világosságát,

ami nélkül egy pillanat alatt megsemmisülne a föld,

hanem Atyai Könyörületedben

szánj meg minket és bocsáss meg nekünk!

Ne engedd, hogy patakokban ontsa vérünket a gonosz lélek!

Bocsásd meg bűneinket, és tartsd vissza haragodat

emlékezvén gyengeségünkre.

Tartsd vissza pusztító angyalaidat,

és adj nekünk még egy esélyt, hogy bebizonyíthassuk,

méltók vagyunk Jóságodra.

Beléd helyezem bizalmamat. Ámen.”

 

Milyen örömmel fogom fogadni ezt az imát! Ez az ima, könyörületre fog indítani Engem! Leányom, megáldom mindazokat, akik szívből imádkozzák majd ezt az imát. Hadd hallják ezt a próféciát: „a napot és az órát egyedül Én tudom, a ti Istenetek”. Ezt fogod mondani azoknak, akik majd kérdezik tőled Igazságosságom idejét, a napot és az órát! A Szeretet szeret téged.

Source: http://ichtys.hu/index.php/84-2016-februar-13

http://ichtys.hu/index.php/84-2016-februar-13
 

Arra indítottam embereket, akik nem ismertek, hogy megismerjenek, és szeressenek engem 

2016. május 30. 

Ó Istenem, oly Jóságos és Kedves, szólítottál? 

 

Vassula, megtartottam, amit ígértem neked. Emlékszel neked tett fogadalmamra? Azt ígéretem, hogy életet adok mindazoknak, akik olvasnak engem. Egykor elhívtalak, szenvedélyesen és gyöngéden bántam veled. Vigaszod voltam, amikor üldöztek, és amikor megpróbáltatások értek. Kedvesem, ne takard el a szemem, hogy így várjak rád, hogy találkozz velem! Szeretetből légy a visszhangom, és én közbe lépek, amikor gyermekeim tanúságtételedet hallgatják nagylelkűségemről, hatalmamról, gyöngédségemről, és mindnyájuk iránti nagy szeretetemről. 

 

Légy állhatatos az erényekben, és fogd vissza nyelvedet, hogy ne ítélkezzen! Hadd lásson mindenki engem tebenned. Formáltalak, kegyelmemben tanítottalak, hogy növekedj bennem. Soha ne kételkedj jelenlétemben! Vágyakozz utánam, ez mindig megörvendeztet Engem. Vágyódásod elbűvöl Engem. A kezed mindig legyen készenlétben, hogy használhassam Szavaim leírásához. 

 

Mondd el mindenkinek, hogy nem azért jöttem el királyi hatalommal, hogy bárkit is elítéljek, hanem azért jöttem, hogy ösvényemre vezessem őket, azt kövessék, és megállítsam őket a kanyargós ösvényen, amely a halálba vezet. 

 

Maradj udvaraimban, és én mindig meg foglak óvni. Emlékezz, hogy a Bölcsesség a te mindenkori tanítód. Mennyei udvaraimból tanít téged az ismeretekre. Vesd hát Rám szemedet, a te Megváltódra, emeld fel tekinteted Rám, akinek lakóhelye a mennyekben van, és maradj hűséges Szavamhoz. Ne engedd meg magadnak, hogy elaludj, míg vissza nem térsz a te otthonodba! Szolgáld házamat saját udvaraimban, és terjeszd üzenetemet! Ne ijedj meg a dühöngő szelektől! Találj menedéket bennem, ha ezek utolérnek! 

 

Engem úgy ismernek, mint aki megenyhíti szívetek nyomorúságát. Adjátok nekem minden fájdalmatokat, nyomorúságotokat! Én a ti oldalatokon állok. Imádkozzatok a békéért! 

 

Amit Nevedben ajkam az emberiségtől kér, az nem győzi meg őket teljesen, vannak, akiket igen, de sokan bezárják a fülüket… 

 

Emlékszel Szavamra, amellyel elköteleztelek téged? És amelyre irántam való reményedet és szeretetedet alapoztad? Vajon nem vígasztalt a neked adott Szavam, és vajon nem vetted észre ígéretemet, hogy újra életre keltelek? Légy hát boldog, és továbbra is tartsd termékenyen szőlőskertemet[1]. Én vagyok a Gazdája, gyakran megszemlélem, és ne feledd, nem te ültetted, hanem én ültettem a saját kezemmel. És miután megízlelték szőlőskertem gyümölcseit, arra indítottam embereket, akik nem ismertek, hogy megismerjenek és szeressenek engem. Így ez részedről nagyon kevés erőkifejtés árán a Világosság hordozóivá alakította őket, mert a szőlőskertemből való gyümölcsök tartalma az irántuk tanúsított kedvességemet bizonyítja. 

 

Értsd meg, Vassula, nincs olyan termény, amely mindig ugyanolyan tápanyagot tartalmaz, de az én termésem, amely az én Szavam, mindenkit megvéd a haláltól. Emlékezz, hogy ezt a szőlőskertet a ti gonosz időtökre készítettem, és aki belép ebbe, annak megkenem fejét a boldogság olajával, szívembe zárom, és megtanítom őt a Bölcsesség Szavára, miközben fülébe suttogom erényeimet és igazságomat, elmagyarázom neki, hogy miért kövessen engem a teljesség útján, és miként tiszteljen engem. 

 

Mit szeretne Szíved hallani tőlük, Uram, tőlünk viszonzásul mindazért, amit értünk tettél? És azért a szeretetbe hímzett különös kedvességedért, melyet irántunk tanúsítasz végtelen irgalmasságodban és határtalan jóságodban? 

 

Mutasd ki háládat azáltal, hogy dicsőítő énekeket énekelsz jóságomról, gyermekem! Atyai könyörületességem indít jóságra. Hallgass meg engem! Légy boldog! Örvendezz! Mondd meg nekem, hallottad-e valaha, hogy vonakodtam attól, hogy tápláljam nyájamat? Ma úgy küldöm Szentlelkemet rátok, teremtés, mint még soha eddig a történelem folyamán, hogy megszólítsa szíveteket, vigasztaljon, és megmentsen benneteket. 

 

Megjelenésem e szőlőskertben vissza fogja hozni hozzám népemet. Aki belép ebbe a szőlőskertbe, áldott ivadékommá lesz. Megváltó tervem részesévé válnak, az én részemmé válnak. Ebben a szőlőskertben együtt fognak fáradozni veled, de nem hiába. Sok országban fogják hirdetni csodáimat és dicsőségemet, akiket szőlőm kertjeibe fognak vonzani, és akik így majd megtisztulnak és megszentelődnek. 

 

Ó Vassula! Ha tudnád…. Ha tudnád, miként retteg a vadállat ettől a tervemtől, és amit értetek és másokért is teszek. Sok milliárd démonnal együtt elhagyta lakhelyét, a vermet, hogy háborút indítson teremtésem ellen, kiterjessze uralmát hegyek és völgyek fölött, hogy véghez vigye pusztító tervét, és kiírtsa az emberiséget. Tervem meg fogja rengetni e Föld alapjait. Menj hát, és mondd meg ennek a nemzedéknek, hogy „Isten itt van, velünk van, most! Ne nézzetek se hátra, se jobbra, se balra, nézzetek előre, és lássátok ki áll előttetek!” 

 

Imádkozz békéért, imádkozz házam újjáépítéséért, imádkozz, hogy térjen vissza hozzám e nemzedék! Beszélj nekik szőlőskertemről, mely az Élet Forrásától kapja a vízét, és melynek örökké tartó termése van, melyet megáldok, gondozok és amelyért fáradozom. 

 

Jöjj, pihenj meg bennem! Nem lesz hiábavaló a munkád. Sok szájat fogok elhallgattatni, akik megesküdtek, hogy elhallgattatnak téged. Légy áldott! IC


[1] Az Igaz Élet Istenben üzenetek
Source: http://ichtys.hu/index.php/110-2016-majus-30

 

http://ichtys.hu/index.php/110-2016-majus-30Énekeld a világnak szeretet-himnuszomat!

 

2016. július 1.

 

Szeretlek Jahve, Zsoltárom, Megmentőm és Sziklám. Oltalmam és Megváltóm.

Vassula, Szívembe rejtettem szavaidat. Ne feledd, hogy atyai irgalmam miatt írtam elő számodra utadat, hogy gyógyítsd e nemzedéket. Valóban Sziklád és Zsoltárod vagyok, sőt több, mert egyetlen Szavammal teremtettem az eget és a földet. Tudd, hogy az egész világmindenség a dicsőségemet hirdeti azáltal, hogy a tőlem kapott tökéletes törvényt követi.

Tágítsd ki szívedet, gyermekem! Adj helyet Szentségemnek, és övezd fel magad az én erőmmel! Felkentük téged a küldetésre[1]. Énekeld hát szeretet-himnuszomat a világnak! Tégy bizonyságot Szeretetemről, melyet az emberiség iránt érzek! Mondd meg nekik, hogy én, Jahve, egészen lehajoltam az égből, a trónomról, hogy mindnyájatokhoz eljöjjek és köztetek legyek. Megmentő segítségemet ingyen adom.

Ma, napjaitokban irgalommal vezetem nemzedéketeket, örökké tartó áldást adományozva nektek. Értitek? Megismertetem veletek utaimat, bölcsességemmel megtanítalak benneteket ösvényeimen haladni, és útjelzőként minden kereszteződésbe angyalokat állítok, akik hozzám, az Igazsághoz vezetnek benneteket, hogy imádjatok engem az Igazságban. Én pedig viszonzásképpen új szívet teremtek bennetek. Légy boldog, leányom, és szüntelenül imádkozz! Lásd el mindennapi házimunkádat, és soha ne feledkezz meg jelenlétemről![1] a Szentháromság
Source: http://ichtys.hu/index.php/120-2016-julius-1

 

http://ichtys.hu/index.php/120-2016-julius-1

 

Szavam kijelenti, hogy Misztikus Testem Egy!

2016. július 8.

Vassulám, megdicsőítesz engem, amikor keresel. Megmentőtök vagyok, és szeretetem hozott le a Földre, hogy mindnyájatokat megváltsam. Megbocsátás vagyok, és a nektek adott Üzenetem is a megbocsátásról szól. Ezért vetted a bátorságot, hogy miután megbocsátottam neked, bensőségesen, bizalommal és gyermeki hittel közeledj hozzám. Tudtad, hogy sohasem foglak bántani, vagy elítélni. Éppen ellenkezőleg: megéreztettem veled a legteljesebb szeretetemet és örömömet, és végül szívembe vontalak! Ezután eltöltöttelek erőmmel, hogy elmondhassam Üzeneteimet általad, ezt kegyelmi ajándékként adtam neked. Nem számított, hogy legkisebb voltál a szentjeim között, erőm felemelt és megtartott a kegyelem által.

Amikor elhívtalak megérttettem veled, hogy egy a Testem, és egy a Lélek. Egy vagyok, és egy a hit, egy a keresztség, és egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár, mindenben benne van, és akit minden időben magasztalni kell. Kicsim, mélyen megérinti szívemet, hogy megértetted, hogy ez az egység az én fő ügyem, ez tenne teljesen boldoggá és ez dicsőítene meg engem. Mert az egység békés életet fog teremteni az egész világ számára, de ezen felül arra is rá fogom vezetni a világot, hogy elismerjen engem, mint                   

  Krisztust…

akit az Isten küldött. Igen?

Az egység, amit kívánsz, valamennyi egyház kiengesztelődésére vonatkozik? Szabályzatuk viszont továbbra is tiltja, hogy olyanok is magukhoz vegyenek Téged az Eucharisztiában, akik egy másik egyházhoz tartoznak? Vagy egy olyan egységet akarsz, amely összegyűjti a különböző egyházak egész klérusát, hogy egy oltár körül ünnepeljék az Eucharisztiát?

Vassula, minden meg van írva a Szentírásban. Szavam kijelenti, hogy Misztikus Testem Egy! Senki sem mondhatja a másiknak, hogy „menj, nincs rád szükségem”, vagy „menj, te nem tartozol ehhez az egyházhoz”. Ez olyan, mintha azt mondaná valaki a másiknak, hogy „menj el innen, te nem tartozol a Misztikus Testhez.” A szem nem mondhatja a kéznek, hogy nincs rád szükségem, vagy hogy te nem tartozol ehhez a Testhez, ugyanahhoz az Egy Testhez. Ezért kérdésedre a következőt válaszolom:

Teljes egység akkor lesz, amikor felekezettől függetlenül az összes pásztor egy oltár köré gyűlik és együtt ünnepel (misézik)...  Ameddig azonban nincs bennük szeretet, ameddig nem birtokolják ezt az adományt félelem, versengés, előítélet, büszkeség és hasonlók miatt, addig Testem megosztott marad, és a világ továbbra is szenvedni fog, mert visszautasítja a békét, visszautasítja az én Szeretet Törvényemet, miközben könnyedén magába szívja a gonosz összes sötét erőit. Ezért aki azt állítja magáról, hogy betöltötte a Szentlélek, és van hite, ugyanakkor nem ismeri el, hogy én, az Úr akarom ezt az egységet, és én vagyok az, aki beszélek, … addig nem lesz béke…

Igen, sokan vannak, akik egyáltalán nem ismernek engem. Ily módon vagyok veled együtt, mert nekem így tetszett, és nincs szükségem egyetlen teremtményem felhatalmazására, tanácsára vagy engedélyére sem, hogy így cselekedjem. Azért jöttem, hogy e gyengeség által építsem újjá egyházam romjait, mert e gyengeségben van legnagyobb erőm! A Szeretet közel van hozzád, Vassula, ne csökkentsd vágyadat, hogy velem légy! Szolgálj engem jószívvel, és én továbbra is megadom az erőt ahhoz, hogy feléleszd ezt az alvó nemzedéket… IC

Source: http://ichtys.hu/index.php/121-2016-julius-8


http://ichtys.hu/index.php/121-2016-julius-8
 

Ha szerettek engem, ez szüntelen imára indít benneteket 

2016. augusztus 3.

Én vagyok. Kedves lélek, nagyon kevesen imádkoznak a ti nemzedéketekben, és azok is kevesebben vannak, akik megbánják bűneiket. Néhány barátod azt kérdezgeti tőled, hogy „mégsem enyhül meg Jahve, a mi Atyánk? Mégis ránk fogja hozni a tűz általi büntetést?”

Én szüntelenül tevékenykedem köztetek itt és most! Oly mértékben árasztom ki erre a nemzedékre Szentlelkemet, a Kegyelem Szentlelkét, mint még soha eddig a történelem folyamán, felszólításaim által meg akarlak újítani titeket, és a ti igazi gyökereitekre akarlak emlékeztetni benneteket. Világszerte látomásokban mutatom meg dicsőségemet, megmutatom Magamat, aki vagyok. Mindenkitől mindig engesztelő cselekedeteket és áldozatos életet kérek, de nagyon kevesen válaszolnak nekem. Nagyon kevesen.

Letekintek a magasból, és látom, milyen sokan úgy száradnak el mint egy fa, amit nem öntöznek rendesen. Látom, amint pusztasággá válik, kiszárad ez a föld, és gondozatlanokká váltak azok a gyönyörű zöld lombkoronájú, bőséges gyümölcsöt termő és mindenkit tápláló fák, melyeket én ültettem valaha. Most durva hangokat hallok, melyek dühösen kiáltják: „Istennek nincs hatalma fölöttünk!”, de sohasem ismernék el, hogy nyomorultak, sohasem látnák be, hogy ágaik ki vannak száradva, és a pergamennél is jobban össze vannak töredezve. Azt gondolná az ember, hogy már eleve ez arra készteti őket, hogy elismerjék és megértsék, hogy önteltségükben saját magukat pusztítják el, és végre elhatározzák, hogy leszállnak a magasból, ahová saját magukat ültették, és elismerjék, hogy nélkülem nincs élet. De nem, az ördög megfertőzi  és rábírja őket, hogy még hevesebben lázadjanak ellenem, mint valaha.

Itt vagyok, jeleket adok nektek, Vassula, hogy mindnyájatokat meggyógyítsam. Elküldöm hozzátok Szent Édesanyámat, hogy átképezzen, és megtanítson törvényem alapvető dolgaira benneteket, továbbá, hogy eszetekbe juttassa, hogy nem vagytok egyedül, és hogy földi életetek mindössze csak árnyék, mely nem tart örökké: egyszer meg fogtok halni, ami után ítélet következik. Vágjam ki azokat a kiszáradt fákat? Nyessem le az ágaikat? Vagy égessem el őket? Vagy tépjem ki őket Kezemmel gyökerestől a földből?

Vágd ki őket, vagy nyesd meg az ágaikat, így megmarad az esélyük arra, hogy újra növekedjenek, de Veled, ha Te öntözöd őket…

Kedves lélek, akit annyira szeretek, azok kedvéért, akik szeretnek engem, és azon lelkek kedvéért, akik mindig szomjaznak utánam, kivágom őket, és megnyesem az ágaikat, utána megöntözöm őket égi harmattal, és Jelenlétem meg fogja menteni azokat, akik egykor kegyvesztetten a saját maguk által készített sírjukban hevertek.

Hallgassatok meg! Engem úgy ismernek, mint aki irgalmas, aki figyelemmel kíséri szenvedéseteket és nyomorúságotokat. De azt akarom, hogy e nemzedék bizonyítsa be nekem a hajlandóságát, és én meg fogok nekik bocsátani, tele rakom asztalukat, és Mindenük leszek!

Nem olvastad? „Azokon van az Úrnak szeme, akik őt szeretik, erős pajzsuk nekik, s hatalmas támaszuk. Hajlék a puszta szele, árnyék a dél hősége ellen, megóv a botlástól, s fölsegíti azt, aki elesett. Öröm a szívnek, fényesség a szemnek, egészséget, életet és áldást ad.”[1] Őrizkedjetek hát a kísértéstől! Erre ti azt kérdezitek: „Hogy tudjam megőrizni magamat a kísértésektől? Mint mindenki, én is csak egy halandó ember vagyok, gyarló lélek.„ Válaszom erre az, hogy állhatatosan és szüntelenül imádkozzatok, akarjatok engem, szomjazzatok rám és vágyakozzatok utánam. Ez az én válaszom nektek:

Tanuljatok meg szeretni,

a szeretet a kulcs a mennyországba.

Aki szeret engem, az szüntelenül imádkozik.

A viszonzott szeretet lehozza Királyságomat a földre,

csodákat művel, és békét áraszt minden lakójára.

A kölcsönös szeretet legyőzi a halált.

A szeretet sohasem hal meg,

a szeretet rávezet benneteket arra,

hogy megismerjetek engem, a ti Isteneteket,

és elismerjetek, mint Mindenhatót.

Mivel annyira szeretem mindnyájatokat, és mivel annyira értékesek vagytok a szememben, nektek is szeretnetek kell egymást, mert mindenkiben benne lakik az én Lelkem. Néhányan félelemben éltek. Miért? Ha teljessé válik szeretetetek, nem lehet bennetek félelem, mert ha féltek, az azt jelenti, bűnösnek érzitek magatokat kétségeitek miatt, ezért féltek a haragomtól, a tüzemtől és az ítéletemtől. Tisztítsátok meg magatokat a bűntől, és engedjétek meg Lelkemnek, hogy a ti örömötök, Szent Társatok, lábatok előtt Lámpás legyen, mert egyedül Ő az, aki által elnyeritek barátságomat. Szavaim neked szólnak, kedves lélek, hogy tanulj, és ne vétkezzen lelked. Mindenki megkapta a Szentlelket, hogy célba tudjon érni. Ő az, aki igaz tudást ad nektek, Ő, aki mindent áthat, és mindent betölt.

Te esendő nemzedék, akit tönkretett a bűn, és aki káoszba vezeted a világot, gyere, és határozd el magad, hogy megváltoztatod az életedet! Ne mondd azt, hogy az Igazság Világossága sohasem közeledett hozzád, vagy elkerült, vagy figyelmen kívül hagyott téged! Vajon azt akarod, hogy azt higgyem, csak annyit ér a reményed, mint a pelyva, amit a szél tovahord? Vagy mint a tajték, amit a viharos szél a nyílt tengerre sodor? Hallgass meg, nemzedék! Még van idő, még teljesen meg tudok engesztelődni, ha elismeritek, és megbánjátok bűneiteket! Ne mondja senki, hogy én, az Isten, nem tudok megengesztelődni! De ki ismerheti egyáltalán az én szándékaimat, Istent játszva?

Bizony ma mondom nektek, hogy mindazok, akik menedéket találtak bennem, ellenálltak a félelmetes gonoszságoknak és hűek maradtak hozzám, ragyogó fényként fognak világítani ebben a sötét világban, és sokakat fognak elvezetni hozzám egyik kezükben a kereszttel, másikban a rózsafüzérrel. Fényoszlopok lesznek majd ők, a sötétség kontrasztja. Ezért gyermekem, amikor az összejöveteleiken tanúságot teszel, mondd meg nekik, hogy én, az Isten, a ti Atyátok, aki a ti Teremtőtök vagyok, félretettem a koronámat, és angyalaim szeme láttára leszálltam a Mennyből, a Királyi Trónomról e szerencsétlen, Szavamtól elidegenedett nemzedéknek a szívébe, hogy emlékeztessem őket, hogy én nemzettem őket, csontjuk az én csontom, húsuk az én húsom, és ha hiábavaló a reményük, nincs eredménye a tetteiknek, ha kedvetlen és gondterhelt az életük, ez mind azért van, mert elhagytak engem.

Vassula, nézd népemet, és érezz sajnálatot a sorsa miatt. Sokan közülük nem fogják fel, el sem jut a tudatukig, hogy ez a végidő a kegyelem és az irgalom különleges ideje, mely a föld minden egyes lakójára várakozik. Imádkozz a bűnösökért, imádkozz azokért, akik nyilvánvalóan eltévelyegtek az Igazságtól. Mondd meg nekik, emlékeztesd őket, hogy mindenki úgy távozik el a földről, akárcsak egy árnyék. Alighogy megszülettetek, már nem is lesztek, de a lelketek sohasem fog megsemmisülni. Mindnyájatokat szeretlek.


[1] Sir 34,16-17  Isten megmutatta azt a szakaszt, hogy leírjam
Source: http://ichtys.hu/index.php/122-2016-augusztus-3


http://ichtys.hu/index.php/122-2016-augusztus-3


 

2016.10.12-én érkezett

Egy üzenet Vassulá-tól

 


Kedves IÉI barátaim!

 

Ez év szeptemben 22-én kaptam egy üzenetet a mi Urunk Krisztustól, a rodoszi imacsoport számára. Egy idő után azt gondoltam, hogy mindnyájatoknak elküldhetném, mert talán minden IÉI imacsoportnak hasznos lehet. Majd meglátjátok, hogy némiképp talán mindegyikünkre vonatkozik az üzenet. 

Azért számoztam meg a mondatokat, hogy megmagyarázzam, hogyan értettem az üzenetet, miután átelmélkedtem sorait, hogy az imacsoport tagjai is megvilágosodjanak.

Ez az üzenet szeptember 5-én kezdődött, és szeptember 22-én Jézus még az alábbiakkal egészítette ki mielőtt befejezte:

 

Most mondd el a rodoszi imacsoportodnak a következőket:

 

1. Üzeneteim kezdetén minden Figyelmemet értékelted, örömmel felülemelkedtél minden üldöztetésen és megpróbáltatáson. Mindnyájatokat kiragadtalak a sötétség hatalmából, és megbocsátottam bűneiteket.

2. Ezért most emlékeztetlek benneteket, hogy élesszétek fel az Irántam való szeretet lángját.

3. Olvassátok az Üzeneteket, tanuljatok meg jobban szeretni Engem!

4. Tegyétek a jót, növekedjetek az Én Bölcsességemben!

5. Leljetek menedéket Bennem, és Én leszek a ti Dalotok!

6. Olvasni tudok mindnyájatok szívében, és teljesen tisztában vagyok szükségleteitekkel. Tehát gyertek Hozzám, Megmentőtökhöz!

7. Legyetek az Én Élő Templomaim!

8. Örvendeztessétek meg a Szívemet, gyűljetek össze, és fogadjátok Gyengédségemet!

9. Tagadjatok meg mindent magatoktól, ami nem Én vagyok!

10. Dolgozzatok keményen, hogy üdvözüljetek, és másokat is üdvösségre segítsetek!

11. Fogadjátok Szent Csókomat, melyet homlokotokra adok, a Szeretet szeret titeket, mindnyájatokat! IC

 

1. Mikor megérintett benneteket erőteljesen a kegyelem az Üzenetein keresztül, és megtértetek, mindent komolyan vettetek, amit Krisztus kért tőletek, hogy megtegyetek erővel, örömmel és félelem nélkül, mert megtaláltátok a „gyöngyöt” és az értékét. Krisztus emlékeztet benneteket, hogy Ő szüntelenül megbocsátja bűneiteket, ha az Övéi lesztek, és kéritek a bocsánatát.

 

2. Krisztus ismét emlékeztet minket, hogy mint a kezdetekkor, legyünk élettel teli tüzes lelkűek, mert úgy tűnik, hogy az Iránta való lelkesedésünk valahogy alábbhagyott, és ha így folytatjuk, egy napon kialszik, és elhal, így ez egy figyelmeztetés.

 

3. Azért, hogy biztonságban legyen az Ő Szava (az Üzenetei), hogy aktív és tüzes legyen, hogy növekedni tudjuk Szeretetében, és erőteljes apostolokká váljunk, szükségünk van alázatra, önmegtagadásra, saját énünk kisebbítésére, hogy Ő tudjon minket emelni. Krisztus azt tanácsolja, hogy olvassuk újra az Üzeneteit, ha már régebben olvastuk is. Azt tanácsolja, hogy olvassuk az elejéről, ne csak néha találomra nyissuk ki valahol, mint ahogy egyesek mondták, hogy ezt teszik.

 

4. Aztán van lehetőségünk jót tenni és Benne növekedni, az Ő Bölcsességének elfogadása által. Az IÉI Üzenetek tele vannak bölcsességgel, és ha olvassuk azokat, megtanuljuk szeretni Istent olyan módon, ahogyan Ő akarja, hogy szeressük. Meg fogjuk tudni az Ő Akaratát.

 

5. A nehézségek közepette Krisztus emlékeztet minket, hogy leljünk menedéket az Ő Szívében. Az Ő Szívében megnyugvásra és békére találunk, és ez megerősít minket, amikor nehézségekkel találjuk szembe magunkat. Nem fogjuk elveszíteni az Ő Békéjét, mert az Ő Szívében lakozunk.

 

6. Krisztus arról biztosít minket, hogy Ő mindent a kezében tart, és jobban tudja, mint mi, hogy mi lakik a szívünkben, mire van szükségünk, ezért emlékeztet minket arra, hogy bízzunk Benne, és vonakodás nélkül menjünk Hozzá.

 

7. „Legyetek az Én Élő Templomaim!” Amikor ezt mondta, nagyon határozottan tette. Az IÉI pontosan azt jelenti: hogy éljünk a Lélekben aszerint, amit akkor Ő (ti. Jézus) tanított a tanítványoknak, legyünk Élő Templomok a cselekedeteinken, a beszédünkön, és mindazon keresztül, amiket Ő az Üzenetekben tanított nekünk. Krisztus Szíve nem lesz érzéketlen, ha azt tesszük, amit Ő mond, megörvendeztetjük Őt magunkkal.

 

8. „Összegyűlni” – mikor ezt a szót mondta, egyenesen arra gondoltam, hogy az Ő tanítványai mindig összegyűltek, megosztották örömeiket, és bánatukat, együtt étkeztek, együtt tettek tanúságot, segítették egymást, úgy voltak együtt, mint egy család, egyesülve a szeretetben és a harmóniában. Úgy kellene sugároznunk a békét és a szeretetet, olyan erőteljesen, hogy a környezetünk érezze a belőlünk áradó energiát, és megértse, hogy Krisztus igaz tanítványai vagyunk, Ő formált minket. A Bibliában azt olvassuk: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn. 13,35)

 

A szeretet soha nem hiányozhat közöttünk, soha! Teljes félreértelmezése az IÉI Üzeneteknek, ha egymást tapossuk, és ezekkel a cselekedetekkel viszálykodást szítunk egymás között, melyek hiteltelenné teszik az Üzeneteket, így a romlás gyümölcseinek tükrözői leszünk. Ha csak egyszer egy héten gyűlünk össze imádkozni, és az összejövetel ráadásul kevesebb, mint egy óra imádság, és aztán hazamegyünk, az nem Krisztus akarata szerint valónak tűnik. Azt akarja, hogy több mint havi kétszer találkozzunk, és imádkozzunk. Azt javasolja, hogy hetente egyszer egy órát imádkozzunk, és időnként találkozzunk, hogy lelki élményeinket megosszuk egy étkezés közben, vagy egy kávé mellett. Néhány imacsoport azt csinálja, hogy kötelességből összejönnek egy héten egyszer, imádkoznak, és amikor túl vannak rajta, hazamennek. Ez nem helyes! Tehát hiszem, hogy azt akarja, hogy többet dolgozzunk együtt az Üzenetéért, amint együttműködésre hívott minket Munkájában, úgy mi is működjünk együtt egymással.

 

9. Annak érdekében, hogy képesek legyünk megtenni, amit Ő javasol nekünk, meg kell halnunk az énünknek és az egónknak, és időt kell Neki adnunk. Szükségünk van alázatra, nem szabad mások felett hatalmaskodnunk, más szóval, legyünk az Ő Képmásának visszatükröződése.

 

10. Krisztus azt mondja nekünk, hogy még mindig keményen kell dolgoznunk, hogy elérjük a tökéletességet, ezt azzal a képpel fejezte ki, hogy egy létrát mutatott nekem, amit mindenkinek meg kell másznia, hogy a mennybe jusson. Úgy tűnik, lusták vagyunk felmászni, és egyhelyben, egy létrafokon állunk, nem elég magasan a földtől.  Jobban kell Krisztusra összpontosítanunk, ehhez pedig újra kell olvasnunk az Üzenetét, mivel ez valóban felélénkít minket. Mikor Krisztus hozzáteszi, hogy „és másokat is üdvösségre segítsetek”, ezt értem szavain: Ahogy Krisztus emlékeztetett minket az elején, hogyan jön el hozzánk, és hogyan ragad ki minket a sötétség hatalmából, elvezetett arra, hogy felfedezzük a csodálatos lelki lakomát, melyet kiéhezett lelkünknek készített az IÉI üzenetek formájában. Először kiéhezve nekiestünk az ételnek, éheztünk, és el voltunk ragadtatva, de amikor egyszer már jól laktunk, csak beleroskadtunk a karosszékbe, ott ragadtunk, és elbóbiskoltunk? Vagy úgy tettünk, mint a szamáriai asszony, aki miután találkozott Krisztussal, szaladt a falujába, és égbe emelt kezekkel minden útjába eső embernek azt kiabálta, hogy épp most találkozott egy nagy Prófétával, mind körül a legnagyobbal! Hangosan tett tanúságot, és az egész falu kíváncsiságát felkeltette, hogy meghallgassák őt, mert telve volt a Lélek örömével. Olyanok vagyunk, mint ez a nő?

 

11. Még egyszer megjelölte Jézus a homlokunkat Szent Csókkal.

 

Mi másra van még szükségünk? Keljünk fel, ébredjünk fel, és figyeljünk Krisztus Hangjára…

 

Krisztusban,

Vassula
Source: http://ichtys.hu/index.php/83-2016-szeptember-22


http://ichtys.hu/index.php/83-2016-szeptember-22

 

Mindig közeledben vagyok a missziós útjaidon

2017. május 9.

Olaszországi tanúságtétele során Vassula az alábbi üzenetet kapta tegnap:

Én vagyok. Bizony mondom neked, hogy a Szűzanyával együtt veled vagyok, és azokkal, akiket melléd rendeltem. Leányom, értsd meg, hogy fontos az ima, és amikor nevemben azokról a szavakról beszélsz, melyeket én magam adtam neked, azok a szavak a Bölcsesség Szavai. Amikor szívetek lángra lobban, miközben a Bölcsesség Szavait hallgatjátok, számomra a ti lángolásotok is ima! Én, Jézus mindnyájatokat szeretlek. Én, Jézus mindig közeledben vagyok a misszós útjaidon bárhová mész. Megáldom mindazokat, akik körülötted egybegyűlnek. A Szeretet mindnyájatokat szeret! IC

Source: http://ichtys.hu/index.php/123-2017-majus-9

http://ichtys.hu/index.php/123-2017-majus-9  


 

Megmondtam, hogy vezetőd és tanácsadód leszek 

2017. május 30.

Én Vagyok. Én, Jézus, megáldalak fáradhatatlan erőfeszítéseidért! Légy mindig vidám, és állj  készen arra, hogy megoszd mindazt, amit neked adtam. Használj fel mindent, amit arra adtam neked, hogy megtanítsd népemet Atyám akaratának felismerésére. Soha ne legyél megelégedett magaddal. Tegyél meg mindent azért, hogy békességben élj. 

 

Egy dolgot kérek tőled, csak egy az óhajom, hogy szent Arcodat kereshessem, és szemlélhesssem! Veled akarok élni, és mindig a szívemben akarlak hordozni, hogy éjjel-nappal élvezhessem édességedet! Ne rejtőzz el hát előlem!

 

Aztán itt vannak azok, akik vakok a műveiddel, üzeneteddel és édességeddel szemben. Régen a hajdani próféták, akik megízlelték az üldöztetést, arra kértek téged, hogy fizess meg az  üldözőiknek a gonosz tetteikért, és ne légy süket könyörgésükre!

 

Szüntelenül hamis próféták támadnak ellenem és műved ellen. Sőt, néhányan, akik látszólag  követik Üzeneteidet, kifogásolnak néhány dologot, amiket mondok, és szembehelyezkednek velem, mit tegyek hát? 

 

Mondd meg nekik, hogy én, Jézus, én terveztem meg ezt a művet, én építettem fel, de mindenek előtt én fektettem le az alapjait. Azután én hívtalak el, hogy légy a hírnököm, téged bíztalak meg a művemmel, és nem őket. A hús és vér evilágból való, és korlátot jelentenek. Az ilyen korlátok soha nem engedik, hogy Isten törvényét elfogadják.[1] 

 

Vassula, az igazat megvallva, érezted-e valaha az ellenségeid fullánkját? Nem adtam neked szabad teret, és nélkülöztél valamiben? Ki virágoztatott fel téged ismételten az ellenségeid előtt? Az én ösvényeim a szeretet és az igazság, és emlékezz arra, miként ígértem meg neked, hogy őrködni fogok a lelked felett, hogy megóvlak és megmentelek. Oltalmam tisztalelkűséged és feddhetetlenséged miatt illet meg téged. 

 

Egy Angyalt állítottam melléd, hogy őrizzen téged, és eltöltsön boldogsággal és nevetéssel, hogy mindig vidám légy, így énekeld szeretet-himnuszomat az érdemtelen népnek[2], és hogy szívedet betöltse a mámor érzete, mint a bor, hogy fülbemászóan tudj beszélni hozzájuk. Megmondtam, hogy vezetőd és tanácsadód leszek, és mindig őrködni fogok feletted, ne félj hát! 

 

Amikor helyreigazítod az embereket, habár kerülöd a nevem használatát, Lelkem, aki lakást vett benned, megengedi magának, hogy felfedje benned mi a jó, és mi a rossz, és ezáltal leszel a tanú. Lelkem a lelkeddel így egybefonódva a tanú. Légy türelmes azokkal szemben, akik szembehelyezkednek veled, viseld el őket, amint én is elviselem azokat, akik haragra gerjesztenek. Ó, igen, elviselem őket azok miatt, akiknek meg akarom mutatni irgalmamat. Ez nem könnyű, gyermekem, de merits erőt belőlem, és arra is emlékezz, hogy elég neked az én kegyelmem. 

 

Hallotam, amint azt mondtad: “hiányzik a szeretet”. Ez valóban a legnagyobb keserűség, amit Egyházamtól kapok! Amikor egyeseket vétkeznek, és bűnük miatt eléd hozom, hogy megfedd őket, akkor emlékeztesd őket, hogy művem teljes egészében lelki és nemes, független mindennemű adminisztrációs munkától. Iszonyattal tölt el, és bántja Lelkemet, amikor indulatosan hangot adnak véleménykülönbségüknek, így letérnek a béke és a harmónia egyenes útjáról. Kárt okoznak lelküknek és a hitük is alábbhagy. 

 

Jöjj! Vassulám, a buzgóságod néha ösztönzi azokat is, akik még nem állnak készen arra, hogy megértsék, téged küldtelek nekik ajándékul. Sok olyat is ösztönöz, akik már rám találtak, de még világi törekvéseik vannak. Nekik ezt mondom: tisztuljatok meg, és engedjétek, hogy Szentlelkem mindig újra megújítson benneteket. Nagyon várjátok az örök élet örökségét! Fejezzétek be a vitát és a sok szócséplést a művemről! Kövessétek hívásomat békével és feddhetetlenül, örömmel és mindenek előtt szeretettel. 

 

Jöjj, leányom, versenyfutásodnak még nincs vége. Tartsd kezedet az én kezemben. Én, aki a végidők apostoltolává tettelek, oda foglak rendelni, ahová akarlak, közben elárasztalak illatommal, ami majd megvigasztal téged, míg együtt haladunk és lépkedünk, ugyanazokat a szenvedéseket fogod elviselni, melyeket nekem kellett. A Szeretet a te oldaladon áll. Szeress engem, és emlékezz: az Eklézsia új életre kel majd! IC[1] Egyidejüleg az “útjait” szót is hallottam

[2] Az Úr hangja hirtelen szomorú lett, amikor az “érdemtelen” szót kiejtette
Source: http://ichtys.hu/index.php/111-2017-majus-30


http://ichtys.hu/index.php/111-2017-majus-30Kinyilvánítom akaratom, hogy mindenkit megtérésre vezessek és megmentsek!

2017. július 26.

Az Úr az én erősségem,

örömöm, lélegzetem, mosolyom,

hódítóm, megmentőm!

 

Ilyen vagy Te, Uram,

és én magasztallak Téged.

Téged, aki a világmindenség

Királya vagy!

Vassulám! Ne merészkedj messzire tőlem. Az én Jelenlétem beszél hozzád kis virág! A jó magok, melyeket elvetettem benned, megdicsőítenek engem és Atyámat, aki örömét leli szegénységedben és bizonytalanságodban. Arra jelöltünk téged, hogy emlékeztesd őket, továbbítsd Szavunkat utolsó figyelmeztetésként. Hogy miért? A mindnyájatok iránt érzett mérhetetlen szeretetünk miatt!

Tudja meg ez a nemzedék, hogy ez a mi közös művünk, Vassula! Én, az Isten nem hagyok el senkit. Még ha a világ nagy része vakká vált, és ellenem is fordult, mondom neked, ez csak rövid ideig lesz így, nem tart örökké. Kinyilvánítom akaratom, hogy mindenkit megtérésre vezessek és megmentsek!

El fogom űzni az istentelenséget egyetlen rájuk vetett pillantásommal. Hogyan buktak el valamikor a hősök? A hősök, akik erősebbek voltak az oroszlánnál? Ezrek fognak elbukni és uralmam alá kerülnek, senkit nem hagyok, hogy megkérdőjelezze a szabályaimat, sem a Szavamat. Szavamnak hatalma van, és úgy világít, mint a fáklya lángja. Esőt tud fakasztani, vagy tüzet tud hozni. Szavam hatalma képes hegyeket elmozdítani, és királyságokat megdönteni.  A pusztaságot zöldellő kertté tudja tenni. Csodákra képes. Városokat pusztít el, melyek elbuktak és állandó bűnben élnek. Szavam csodákat visz végbe: meggyógyítja a szíveket, feltámasztja a testeket a halálból, viaszként megolvasztja a hegyeket, fényt hoz oda, ahol sötétség uralkodott. Szavam cselekszik, él, és igen, kétélű kardként vág, sőt annál is élesebben, amint azt a Szentírás mondja: „Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve; minden föl van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.”[1]

Ez minden mára, Vassula. Szenteld magad az én ügyemnek, add nekem, a te Kedvesednek osztatlan figyelmedet! Maradj szeretetemben! Csak annyit kérek tőled végül, hogy viszonozd az irántad érzett szeretetemet, és engedd, hogy megpihenjek benned, amint én is megengedem neked, hogy megpihenj énbennem… Cselekedj Nevemben félelem nélkül! A Szeretet szeret téged. IC[1] Zsid. 4,12-13.
Source: http://ichtys.hu/index.php/124-2017-j%C3%BAlius-26

 

http://ichtys.hu/index.php/124-2017-j%C3%BAlius-26

 

Királyi tervem

2017. augusztus 31.

Én vagyok. Keveset tudtál királyi tervemről, melyet neked szántam. Régóta rajtad tartottam szememet! Arra rendeltelek, hogy szeretettel és ragaszkodással szolgálj engem, én pedig, mint szíved és egész lényed Hódítója, megpihenjek benned…

Még mindig nem érted? Még mindig nem látod magadon a jeleket? A Szeretet melletted van, mindig melletted van! Mindig! IC

Source: http://ichtys.hu/index.php/125-2017-augusztus-31

http://ichtys.hu/index.php/125-2017-augusztus-31

 

Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked

2017. szeptember 18.

(A moszkvai zarándoklat egyes résztvevőinek némi békétlenkedése és ellenvetése után, akik azt is kérdezgették tőlem, hogy miért nincs egy pap, aki a lelkivezetőm.)

Vassulám, imádkozz azokért a lelkekért, akik megszomorítanak engem, akik a Nevemben beszélnek, és nyíltan kijelentik, hogy Lelkem megmutatja nekik, hogy mi az igazság, valójában azonban az diktál nekik, ami a szívükben van. Igen, minden ember aszerint ítél, ami a szívében van!

Én vagyok a te Pásztorod és csalhatatlanul az én Tanácsadó Szentlelkem ad tanácsot neked!

Mondtam, hogy az Üzeneteimben jól elrejtett és nehezen érthető részek is vannak, melyek azonban azokra vonatkoznak, akikről Izaiás próféta azt mondta, hogy „hallván hallanak, de mégsem értenek”¹. Vassula, én a Krisztus mindig veled vagyok!  IC

 

 

1. Krisztus az 1991. október 14-i Üzenetére utalt:

Uram?

Én vagyok. Evangelizálj szeretettel a Szeretetért! Gyökerezz belém, gyermekem! Engedj át mindent nekem, és engedd meg nekem, a te Lelkivezetődnek, hogy vezessen és útmutatást adjon az egyházak egyesítéséhez. Jellé kell válnod számukra! Meg fogják tanulni, hogy mivel én Egy vagyok, nektek is eggyé kell lennetek, ahogy mi Egy vagyunk.

Source: http://ichtys.hu/index.php/126-2017-szeptember-18

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 252
Tegnapi: 178
Heti: 430
Havi: 3 156
Össz.: 221 457

Látogatottság növelés
Oldal: Vassula Ryden
Áradások-figyelmeztetések - © 2008 - 2018 - nyomban.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: maria magdolna nyomban - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »